ویدئو های معرفی کارتخوان سیار

جهت بررسی هر چه بهتر دستگاه های کارتخوان سیار می توانید ویدئو های معرفی کارتخوان های سیار را مشاهده کنید. این ویدئوها سامل بررسی و سرعت تراکنش مدله های مختلف کارتخوان سیار می باشد.

وریفون ۶۷۰

تراکنش

معرفی


وریفون ۶۷۵

تراکنش

معرفی


وریفون ۶۸۰

تراکنش

معرفی


پکس S90

تراکنش

معرفی


پکس S910

تراکنش

معرفی


پکس S910 Mini

تراکنش

معرفی


پکس D180

تراکنش

معرفی


پکس D200

تراکنش

معرفی


پکس D220

تراکنش


پکس D210

تراکنش

معرفی


پکس A930

تراکنش

معرفی

Views: 684